How To Do An Armbar To Omoplata Submission Chain

How To Do An Armbar To Omoplata Submission Chain In Brazilian Jiu-Jitsu!